Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на "ИНТЕРКИКА"ЕООД за "Създаване на овощна градина и изграждане на система за капково напояване" в ПИ 17244.512.21, 17244.512.22, в землището на с.Горско Сливово, общ.Летница, обл.Ловеч
За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с идентификатор 40943.350.393 по кадастралната карта и КР на с.Кърпачево, общ.Летница, обл.Ловеч.
Инвестиционно предложение от "Пивоварна Кърпачево" ЕООД
Относно: Наредба за изменение на Наредба №5 от 2006 г. за техническите поспорти.