Обяви и съобщения

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Каменец с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
Със списък за забрана на пашата във всички подотдели по землища в населените места на Община Летница.
Община Летнница уведомява всички земеделски производители, които обработват земи на територията на общината, за техните задължения относно опазване на горите от пожари
ОТНОСНО: Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Автомагистрала "Хемус", участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП= км 167+572 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП = км 190+771.67 по технически проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на област Ловеч и област Велико Търново.
19.11.2021 г.