Новини

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА СЪОБЩАВА НА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ НА 30 ЮНИ 2020 ГОДИНА ИЗТИЧА СРОКЪТ, В КОЙТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДПЛАТЕНИ ПЪЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С ОТСТЪПКА ОТ 5 НА СТО. 

НА 30 ЮНИ 2020 ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ДОБРОВОЛОЛНО ПЛАЩАНЕ НА ПЪРВАТА ВНОСКА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА. СЛЕД ТАЗИ ДАТА, ВЪРХУ РАЗМЕРА НА ТАЗИ ВНОСКА ЩЕ БЪДАТ НАЧИСЛЯВАНИ ЛИХВИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ. 

ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ МОЖЕ ДА БЪДАТ ВНАСЯНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ НА КАСАТА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, НАХОДЯЩА СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА НА АДРЕС: ГР. ЛЕТНИЦА, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 19, ЕТ. 1, СТАЯ 102 ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ С ПРЕВОД ПО СМЕТКАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА В „БАНКА Д С К“ ЕАД И ЧРЕЗ ОФИСИТЕ ЗА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ НА „ИЗИ ПЕЙ“ И „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД В СТРАНАТА.  

ОТНОСНО ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КАСАЕЩИ ПРЕДХОДНИ ДАНЪЧНИ ГОДИНИ ОБЩИНА ЛЕТНИЦА МОЖЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИНУДИТЕЛНОТО ИМ СЪБИРАНЕ, ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

 


З А П О В Е Д

 № 167 /01.06.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Считано от 01.06.2020 г. на територията на Община Летница се разрешават, както следва:

 

  1. Посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоражения на закрито, увеселителни и игрални зали, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  2. Всички извънкласни занимания , в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  4. Културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, и други), при заетост на местата до 30% от общия капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

  1. Забраняват се посещенията на външни лица /свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

 

     Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

SKM_C224e20060209520_0001.jpg SKM_C224e20060209520_0002.jpg

З А П О В Е Д

 № 161 /21.05.2020 г.

     за изменение и допълнение на Заповед №152/14.05.2020 г. на Кмета на Община Летница.

    На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и т.5 от Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

Н А Р Е Ж Д А М:

   Изменям и допълвам, считано от 22.05.2020 г., т. I, т.5 от Заповед №152/14.05.2020 г.на Кмета на Община Летница, както следва:

   1. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).

   Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес зали и центрове, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключения от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти. 

    Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

   Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективни спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст. 

      Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни. 

З А П О В Е Д

 № 160  /21.05.2020 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и т. 4 от Заповед № РД-01-272/20.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка,

 

 Н А Р Е Ж Д А М:

   1. Възстановява се дейността на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница, считано от 26.05.2020г., при стриктно спазване на Мерки за организиране на дейностите в детски градини и ясли след възстановяване на приема на деца, съгласно  Prilozenie____1.pdf  към настоящата заповед. 

   Определям за отговорно лице по организацията за възобновяване на дейността на детската градина и стриктното спазване на мерките за организиране на дейностите в детската градина:

   Г-жа Елка Дацова – Директор на ДГ „Ирина Бачо Кирова“, гр. Летница.

  

   Контрол по спазването на заповедта ще упражнявам лично.

   Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

З А П О В Е Д

 № 152  /14.05.2020 г.

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

Н А Р Е Ж Д А М:

   I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Летница, считано от 14.05.2020г. до 14.06.2020г.

  1. Не се разрешават посещенията в:

    а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

  б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;

   в) търговски центрове тип МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства), с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.

  2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети, и други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

  3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

  4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

 5. Не се разрешава провеждането на масови мероприятия на открити и закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

  6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

 7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

  8. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т.5.

  9. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

  10. Определя се часови диапазон от 8:30 часа до 10:30 часа всеки ден , в който само лицата на видима възраст над 60 години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, т.39 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Летница  и в изпълнение на Решение №68 от Протокол №6/30.04.2020 г.

З А П О В Е Д

 № 131 /27.04.2020 г.

за изменение на Заповед №79/23.03.2020 г. на Кмета на Община Летница.

НСИ открива колцентър за пробното преброяване от 20 до 30 април

Включи се, защото си важен!

При нужда от съдействие можете да се обадите на телефон 02 9078 430