Новини

Уважаеми граждани на община Летница,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“, започва разработване на План за интегрирано развитие на община Летница за периода 2021-2027г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Основните цели на плана са: подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на община Летница.

Общинска администрация Летница се обръща към Вас с молба да се включите активно в изработването на плана като попълните анкетата на следния линк: https://forms.gle/dn2EojeU9GpNQejV8

Анкетата е анонимна, но в случай, че желаете да вземете участие в предстоящи обсъждания във връзка с разработването на плана, може да оставите Вашите координати в края на анкетата или да ни изпратите Вашите предложения на имейл: letnitsa@mail.bg.

Благодарим Ви за отделеното време!

З А П О В Е Д

 № 212 /01.07.2020 г.

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Летница, считано от 1 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения както следва:

а) дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение 1 към Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение 2 към Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата, най-малко 1,5 м.;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)

е) организиране на дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/ работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1.5, метра е задължително използването на защитна маска за лице или шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски обекти или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.1 и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1.5 метра между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

4. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари, автогари, търговски обекти, църкви, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в Приложение №3 към Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

5. Изключение от задължението по т.4 се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, како и за спортуващите на закрито за времето на физическа дейност.

6. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.

7. По смисъла на т.4 и 5 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

8. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

9. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца, ученици, студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовка на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тази дейност да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование, при спазване на всички противоепидемични мерки.

10. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) с. Крушуна. С оглед на усложнената епидемична ситуация по отношение на разпространението на COVID-19 и рисковата възраст на потребителите на ЦНСТ с. Крушуна се  въвеждат най-строги мерки за опазване здравето на потребителите, за оставане по домовете, в случая - в сградата на ЦНСТ с. Крушуна.

11. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен  характер за всички възрастови групи на открито и закрито могат да се провеждат в присъствие на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м, при спазване на всички противоепидемични мерки.

12. Конгресно - конферентни мероприятия , семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

13. Културно – развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия на танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират о провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и др.), при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

14. Масови събирания, в т.ч. сватби и други празненства, както и работата на дискотеките и нощните заведения следва да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия капацитет на обектите на закрито и открито, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

15. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,  въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

II. Заповедта влиза в сила от 01.07.2020 г.

III. Настоящата заповед отменя Заповед № 204/24.06.2020 г. на Кмета на Община Летница

             Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

106534203_1298928260302541_250819024217315503_n.jpg 106531315_275609693652229_5455436005174092185_n.jpg 106535045_660199167865880_2854099293533588262_n.jpg 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на Директор на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница

Община Летница, на основание чл.89, чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.213, ал.2 и чл. 217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №203/24.06.2020 г. на Кмета на Община Летница

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжността директор на Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница

I. Кратко описание на длъжността:

Директорът ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

 

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • · да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, чужд гражданин, ако е предложен по междудържавни спогодби, продължително пребиваващ  в страната чужд гражданин (при получено съгласие) или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин;
 • · да не е поставен под запрещение;
 • · да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • · да не е лишаван от право да упражнява професията си;
 • · да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжността на педагогически специалист;
 • · да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл.188, т.3 от Кодекса на труда (КТ) и трудово правоотношение да не било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТТ или основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документи за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
 • · да има не по-малко от 5 години учителски стаж;
 • · да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

Допълнителни изисквания и квалификации:

 • · добра компютърна грамотност – MS Оffice;
 • · други документи, удостоверяващи професионална квалификация.

III. Начини на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

 • · Допускане по документи;
 • · Презентация на план-програма за развитие на Детска градина „Ирина Бачо Кирова” за период от три години;
 • · Интервю.

2. За явяване на конкурс, участниците трябва да разработят план-програма за развитие на Детска градина „Ирина Бачо Кирова” за период от три години. Разработката трябва да е поставена в затворен бял непрозрачен плик с не нарушена цялост и да се представи заедно с изискуемите документи.

3. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

4. Председателят на комисията по допускане до конкурс публикува на интернет страницата на Община Летница – списък с недопуснатите до конкурс кандидати, като едновременно с това им съобщава с писмо (лично или с обратна разписка) съображенията за отказа.

5. Председателят на комисията по допускане съобщава с писмо с обратна разписка на допуснатите кандидати датата, часът за започване и мястото на провеждане на следващият етап от конкурса и едновременно с това публикува на интернет страницата на Община Летница списък с допуснатите кандидати, в който се посочват датата, часът за започване и мястото на провеждане на следващият етап от конкурса.

6. Презентациите на план-програмата за развитие на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ и интервютата се провеждат ведно по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

7. Председателят на конкурсната комисия, преди започване на презентирането на програмите и интервютата, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

8. Комисията оценява кандидатите  по следните компетентности, съгласно Приложение №3 към чл.42, ал.2, т.2 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г.:

1. Педагогическа компетентност

2. Управленска компетентност, включваща:

2.1. Административна и правна култура

2.2. Планиране, организиране, контрол

2.3. Управление на ресурси

3. Социална и гражданска компетентност

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 • · Заявление за участие в конкурс (по образец). В заявлението задължително се посочват адрес за кореспонденция, телефон за контакт и електронна поща.
 • · Документ за самоличност - копие
 • · Професионална автобиография;
 • · Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване , като копие на диплома не се прилага;
 • · Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж. (копие/я);
 • · Свидетелство за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина(оригинал);
 • · Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2 от Наредба №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал);
 • · Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО (по образец).

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Подаването на необходимите документи за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Община Летница. Пълномощникът представя в Община Летница изрично писмено пълномощно.

V. Срок и място за подаване на документи:

Документите за участие да се приемат в едномесечен срок от 29.06.2020 г. до 29.07.2020 г. вкл.), в деловодството на Община Летница, гр. Летница, бул. „България” № 19, етаж II, стая 201, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа;

Всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Летница и на електронната страница на Община Летница: www.letnitsa.bg

Oбявата за конкурса да бъде публикувана в местна прес медия и на електронната страница на Община Летница.

Лице за контакт: Рени Миткова – Мл. експерт „ОКСДПП“

Тел: 0884239861; 06941/2557

za__vlenie_obrazec.doc (413.5 KB)

deklaraci___ZPUO.docx (38.1 KB)

З А П О В Е Д

 № 204 /24.06.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Летница, считано от 24 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.:

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения както следва:

а) дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение 1 към Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение 2 към Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата, най-малко 1,5 м.;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)

е) организиране на дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/ работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1.5, метра е задължително използването на защитна маска за лице или шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски обекти или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.1 и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1.5 метра между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

4. Всички лица, когато се намират в обществения транспорт, в аптеките и лечебните заведение са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в Приложение №3 към Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

5. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.) на всички закрити обществени места, с изключение за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, е задължително, при спазване на препоръките в Приложение №3 към Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

6. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.

7. По смисъла на т.5 и 6 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

8. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

9. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца, ученици, студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовка на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тази дейност да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

10. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) с. Крушуна. С оглед на усложнената епидемична ситуация по отношение на разпространението на COVID-19 и рисковата възраст на потребителите на ЦНСТ с. Крушуна се  въвеждат най-строги мерки за опазване здравето на потребителите, за оставане по домовете, в случая - в сградата на ЦНСТ с. Крушуна.

11. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен  характер за всички възрастови групи на открито и закрито могат да се провеждат в присъствие на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м, при спазване на всички противоепидемични мерки.

12. Конгресно - конферентни мероприятия , семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

13. Културно – развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия на танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират о провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и др.), при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

14. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,  въведени със Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

II. Заповедта влиза в сила от 24.06.2020 г.

             Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и незабавно изпълнение.

 Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

  105977240_273439170424148_6157412411316470954_n.jpg 105859538_3043503765763983_484644206292386879_n.jpg 105983491_2685506008438634_5824695342972419347_n.jpg

З А П О В Е Д

№ 195/22.06.2020 г.

 На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение №68 от 30.04.2020 г. на Общински съвет – Летница за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Летница 

И З М Е Н Я М: 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за посещение в Природен парк „Маарата“ в

Раздел ІV. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ПП „МААРАТА“

17. За посещение в ПЗ “Маарата” Общинският съвет определя следната цена за предоставената услуга:

- за възрастни - 3.00лв./ден;

- за учащи; 1.00 лв./ден;

- за паркинг 2.00лв./ден за автомобил

- за деца до 7-годишна възраст - безплатно

Жителите на община Летница, след представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, не заплащат цена за посещение в ПЗ;

Инвалидите, след представяне на документ за самоличност и документ за инвалид се освобождават от заплащане на цена за посещение на ПЗ,

както следва:

Раздел ІV. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ПП „МААРАТА“

17. За посещение в Парк “Маарата”, Общинският съвет определя следната цена за предоставената услуга:

- за възрастни - 4.00лв./ден;

- за учащи; 2.00 лв./ден;

- за паркинг 3.00лв./ден за автомобил

- за деца до 7-годишна възраст - безплатно

Жителите на община Летница, след представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, не заплащат цена за посещение в парка;

Хора с увреждания, след представяне на документ за самоличност и документ от ТЕЛК се освобождават от заплащане на цена за посещение на парка (изменено с Решение №68 от 30.04.2020 г. на Общиснки съвет – Летница)

Посетителите на места за настаняване, разположени на територията на Парк „Маарата“, дължат заплащане на цена за посещение на парка, при горепосочените условия.

Собствениците/наемателите на местата за настаняване, разположени на територията на парк „Маарата“, могат да освободят от заплащане на цена за посещение на парка  регистрираните при тях посетители/туристи/гости, но са длъжни да заплатят дължимата цена за тяхна сметка.

Всеки собственик/наемател на места за настаняване, разположени на територията на Парк ‚Маарата“, сам определя начина на заплащане на цена за посещение на парка от посетителите, за което своевременно писмено уведомява Кмета на Община Летница.

 

Заповедта да се обяви публично на сайта на Община Летница, на фейсбук профила на Община Летница и на входа на парк ‚Маарата“, и да се сведе до знанието на собствениците/наемателите на места за настаняване на територията на парк „Маарата“.

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

    104882495_345987063037322_1937051490336692967_n.jpg 83574332_2384073381894641_6255127791219141601_n.jpg                        

 

З А П О В Е Д

 № 187 /15.06.2020 г.

    

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Летница, считано от 15 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.:

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения както следва:

а) дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение 1 към Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение 2 към Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата, най-малко 1,5 м.;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)

е) организиране на дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/ работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1.5, метра е задължително използването на защитна маска за лице или шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски обекти или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.1 и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1.5 метра между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

4. Всички лица, когато се намират в обществения транспорт, в аптеките и лечебните заведение са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в Приложение №3 към Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

5. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.) на всички закрити обществени места и на откритите обществени места, на които не може да се осигури физическа дистанция, е силно препоръчително.

6. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

7. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца, ученици, студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовка на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тази дейност да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

8. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен  характер за всички възрастови групи на открито и закрито могат да се провеждат в присъствие на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

9. Конгресно - конферентни мероприятия , семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

10. Културно – развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия на танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират о провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и др.), при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

11. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,  въведени със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

II. Заповедта влиза в сила от 15.06.2020 г.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

 

 

 

 

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104173534_469800747185404_631826928139135164_n.jpg 104114569_665552367508495_1646451480685431981_n.jpg 104290104_1139627186436465_3225028226759453277_n.jpg