Новини

НСИ открива колцентър за пробното преброяване от 20 до 30 април

Включи се, защото си важен!

При нужда от съдействие можете да се обадите на телефон 02 9078 430

 

<p align='center'><b>ПОКАНА</b><b></b></p> <p align='center'><b>&nbsp;</b></p> <p align='center'><b>ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА </b></p> <p align='center'><b>СЪВЕТ НА ДЕЦАТА</b><b></b></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>Предстои провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.</b>&nbsp;Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на общината назначава комисия която да разгледа постъпилите кандидатури и извърши подбор за членове на Съвета на децата и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта за всяко направление. Комисия определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 на процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титуляря в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Община Летница</b>&nbsp;открива процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години</b>.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Летница, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Община Летница отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата,&nbsp;</b>както следва:</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>&nbsp;&nbsp; А</b>.Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Б</b>. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; В.</b>&nbsp;Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Г</b>. Индивидуални кандидатури.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:</b></p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Активност</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Креативност</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Толерантност</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ангажираност към обща кауза</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ориентираност към резултати</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Организаторски умения</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).</p> <p>o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Детето да е получило международна закрила;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Детето трябва да владее достатъчно добре български език , за да може да общува с всички членове на Съвета</p> <p><b><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></b><b>Всяко дете може да кандидатства в едно от посочените направления!!!</b></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ако дете кандидатства по направление <b>А</b>), <b>Б</b>) или <b>В</b>), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Децата могат да кандидатстват и индивидуално</b>.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Летница.</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Документите на кандидатите</b>&nbsp;&ndash; Формуляр и Мотивационно писмо по образец, се подават в Община Летница&nbsp;&nbsp;<b>до 22 май 2020</b>&nbsp;г., всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа, в стая 207 на Община Летница или на имейл - <a href='mailto:letnitsa@mail.bg'>letnitsa@mail.bg</a></p&gt; <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на интернет-страница на Община Летница.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>За контакти:</p> <p>Рени Миткова &ndash; Младши експерт 'Образование, култура, социални дейности, програми и проекти'</p> <p>&nbsp;</p> <p>тел.: 06941/2557, стая.207 в сградата на Община Летница</p> <p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b></b></p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>Приложения:</b></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.Формуляр за кандидатстване</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.Мотивационно писмо</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.Процедура за избор на членове на Съвета на децата</p>

От 01.04.2020г. Община Летница, съвместно с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ловеч, започва изпълнението на Национална програма 'Предоставяне на грижи в домашна среда', със срок на действие до 31.12.2020 г.

За включване в програмата от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ловеч, са одобрени 24 лица, попадащи в целевите групи и отговарящи на условията на програмата, на които ще се предоставят следните услуги и ще се подпомагат при извършването на следните дейности в домашна среда:

- Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;

- Пазаруване – снабдяване с необходимите продукти и лекарства;

- Помощ при поддържане на личната хигиена;

- Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от лицето;

- Други грижи в домашна среда (палене на печка, цепене и внасяне на дърва, почистване на сняг).

За всички обслужващи лица (домашни помощници) са осигурени необходимите лични предпазни средства, отговарящи на изискванията за безопасност и опазване на здравето на работещите и на лицата, които ще обслужват. Във връзка с разпространението на COVID-19 в страната и обявеното извънредно положение, обслужващите лица са инструктирани да спазват стриктно мерките за хигиена и инструкциите на здравните власти.

За всички отпаднали при първоначалния подбор кандидат-потребители, Община Летница, както вече Ви уведомихме, предоставя следните услуги:

- Закупуване на хранителни продукти, стоки от първа необходимост със собствени средства на потребителя;

- Заплащане на сметки за ток, вода, телефон и др. със средства на потребителя;

- Съдействие при закупуване на лекарства със средства на потребителя;

- Съдействие за посещение и консултация при личен лекар или др. специалист, както и съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.

Изпълнението на тези услуги ще се извършва от служителите на Домашен социален патронаж, а заявки ще бъдат приемани на телефон 0884 704 240 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ СВОЕВРЕМЕННО ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА МЯРКА, КОЯТО ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ.

 

 

 

<p align='center'><span style='font-size: large;'><b><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>Уважаеми госпожи и господа,</span></b></span></p> <p align='center'><span style='font-size: large;'><b><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman'>граждани на Община Летница,</span></b></span></p> <p align='center' style='text-align: justify;'><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;</span></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Във връзка с обявеното извънредно положение, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и въведените противоепидемични мерки, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ВИ УВЕДОМЯВА:</span></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Домашен социален патронаж ще работи&nbsp;при нова организация на работа:</span></b></p> <ul style='text-align: justify;'> <li> <p><b>Ще се предоставя разнообразно и балансирано седмично меню, при спазване на изискванията за безопасност, националните стандарти и норми за хранене. </b></p> </li> </ul> <p style='text-align: justify;'><b><i><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Община Летница поема всички разходи, свързани с приготвянето на храната, в т. ч. вода, ел. енергия, работни заплати и осигуровки на персонала. Потребителите заплащат само разходите за храна.</span></i></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><i><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,50-2,80 лв. средно за един ден, в това число 1 бр. хляб на стойност 0,94 лв., първо ядене - супа и второ -&nbsp;основно&nbsp;ястие.</span></i></b></p> <ul style='text-align: justify;'> <li> <p><b>Предстои закупуване на нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж.</b></p> </li> </ul> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В условията на извънредно положение ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ на възрастните хора&nbsp; и лица със специфични потребности:</span></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>- закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя;</span></b></span></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>- съдействие за закупуване на лекарства със средства на потребителя; </span></b></span></b></span></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>- съдействие за посещение и консултации при личния лекар или при специалист;&nbsp;</span></b></span></b></span></b></span></b></p> <p style='text-align: justify;'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>- съдействие за представяне на документи за явяване на ТЕЛК.</span></b></span></b></span></b></span></b></span></b></p> <p style='text-align: center;'><span style='color: #ff0000; font-size: large;'><b><span style='text-decoration: underline;'><span style='font-family: Times New Roman;' face='Times New Roman' size='3'>МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН : 0884 704 240</span></span></b></span></p> <p style='text-align: justify;'><b><i><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На телефона може да се звъни всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.</span></i></b></p> <p><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;</span></p> <p align='center'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>ПРИЗОВАВАМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ДА СА <b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><br /></span></b></span></b></p> <p align='center'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>СПОКОЙНИ И ДА СПАЗВАТ СТРИКТНО </span></b></p> <p align='center'><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС!</span></b></p> <p><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>&nbsp;</span></b></p> <p><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'>Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ</span></b></p> <p><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><em>Кмет на Община Летница</em></span><b><span style='font-family: Times New Roman; font-size: medium;' face='Times New Roman' size='3'><br /></span></b></p>

З А П О В Е Д

 № 72  /13.03.2020 г.

   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на образованието,

Н А Р Е Ж Д А М

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p><b>Община Летница уведомява всички граждани и гости на град Летница, че традиционният пролетен панаир в града, определен за 28 и 29 март 2020 г. СЕ ОТМЕНЯ.</b></p>