Новини

ЗАПОВЕД

РД – 01 –186

Ловеч, 27.10.2020г.

 

   На основание чл.63, ал.7 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административно процесуалния кодекс, и във връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епедемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение №418 на Министерския съвет от 28 август 2020г., във връзка с достигнатата 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 142 на 100 хил. население за периода 13.-26.10.2020г. (174сл.), с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспекторат и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазването от 27.10.2020г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Летница, считано от 28.10.2020г. до 15.11.2020г. включително:

1. Преустановяване посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни с нощен режим на работа на открито и закрито за посочения период;

2. Посещенията в кафенета, местата за хранене и ресторантите на открито и закрито се допускат до 23:00 часа, при заетост на местата не повече от 1 човек на 2 м2 от нетната търговска площ на обекта и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса;

3. Преустановяване на организираните събития (празненства, семинари, конференции и др.) на закрито за посочения период;

4. В ритуалните зали за сватби, кръщенета се допускат до 10 души;

5. Преустановяване на масови мероприятия на открито и закрито за посочения период;

6. Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;

7. Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;

8. Създаване на организация и контрол за недопускане в обектите с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;

9. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

10. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;

11. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др., и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;

12. Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;

13. Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;

14. Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30% от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5м. между зрителите на открито и без публика н закрито;

15. Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30% от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;

16. Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрити места;

17. Преустановяване посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове.

   II. Всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ), в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създават организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.

   III. С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Ловеч:

1. Да продължи ежедневното събиране, обработване и обобщаване от училищата на информацията за броя на отсъстващите ученици и педагогически специалисти поради карантиниране като положителни за COVID-19 или като контактни на положителен случай с грипоподобна симптоматика;

2. След обобщаване на информацията и при постъпил доклад от директора на училище, началникът на РУО-Ловеч да представя предложение до Министъра на образованието и науката за преминаване до 10 дни на обучение от разстояние в електронна среда за ученици от V-VII/XII клас в училища, в които броят на горните категории лица (ученици, преподаватели) надхвърля 20% от общия им брой и при спазване изискванията на Заповед РД-09-2924/26.10.2020г. на Министъра на образованието и науката;

3. Директорите на учебните заведения да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните площадки и спортни зали за посочения период.

   IV. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Ловеч, кметовете на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Ловеч, директора на Областна дирекция Инспекция по труда, началника на РУО-Ловеч и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

   V. Настоящата Заповед отменя Заповед №РД-01-179/23.10.2020г. на директора на РЗИ-Ловеч.

   VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Ловеч.

 Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ-Ловеч пред Административен съд - Ловеч по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

ЗА ДИРЕКТОР НА РЗИ ЛОВЕЧ:

Д-Р РОСИЦА МИЛЧЕВА –

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ РД-01-180/23.10.2020Г.

 

Общинска преброителна комисия - Летница обявява процедура за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021г. "Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България".

До 30 октомври 2020г. лицата, които желаят да работят като преброители и контрольори трябва да подадат Заявление чрез Общинска преброителна комисия - Летница до Директора на Териториално статистическо бюро град Ловеч. Заявленията се регистрират в електронната система с входящ номер.

Списъкът на одобрените за преброители и контрольори лица ще се оповести не по-късно от 10 декември 2020г. в Общинска преброителна комисия - Летница и в ОСИ на ТСБ.

Всички одобрени за преброители и контрольори лица се назначават чрез подписването на граждански договор между тях и Директора на ТСБ град Ловеч не по-късно от 15 януари 2021г.

На всеки преброител и контрольор се издава служебна карта, която служи за легитимиране пред гражданите на община Летница и трябва да бъде върната след приключване на преброяването на Общинска преброителна комисия - Летница. Преди получаването на служебната карта преброителите и контрольорите задължително подписват клетвена декларация за опазване на събраните от тях лични данни по време на изпълнение на служебните им задължения.

Преброителите, контрольорите и придружителите имат право да посещават сградите и жилищата в своя преброителен участък и контролен район през периода на преброяването от 01 до 15 февруари 2021г. в часовете от 08:00 часа до 20:00 часа, както и да получават съдействие от Община Летница, съответните кметства и структури на МВР относно случаите посочени в чл.29 и чл.31 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г.

За кандидатстване са необходими следните документи:

1. Заявление

2. Автобиография

3. Съгласие за обработка на лични данни

При подбора на лица за преброители и контрольори ще се прилагат указанията и критериите на Националния статистически институт. 

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради, съгласно Заповед № РД-05-817 от 14.09.2020г. на Председателя на НСИ.

Документи по образец може да получите и подадете в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Летница всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, на адрес: град Летница, бул. "България" №19, етаж II или да ги изтеглите от тук:

Община Летница уведомява гражданите, че на 13.04.2023 г.

Министерство на труда и социалната политика изпълнява дейности по проект №П41 "Развитие на социалната икономика" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, одобрен с решение №203 на МС от 07. 04.

Сайт за справки в избирателните списъци: