Летница

СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

04.11.15 | Новини

На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с решенията на Общинската избирателна комисия Летница и обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и кметове, и съгласно писмо изх. № АК – 01- 106 (1) от 03.11.2015 г. на Областния управител на област Ловеч

СЕ СВИКВА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕТНИЦА

НА 06 НОЕМВРИ 2015 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕТНИЦА

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на комисия за избор на председател на Общински съвет Летница.
  2. Избор на председател на Общински съвет Летница.
  3. Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Преди заседанието новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетва на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.