Летница

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на Община Летница и екологична оценка към него

11.05.16 | Новини

На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме Ви, че в периода 12.05.2016г. – 11.06.2016 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Летница и Екологична оценка към него.

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 12.06.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Летница, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Летница с адрес: гр. Летница, бул. „България“ №19, Телефон: 06941/2256; факс: 06941/2256, e-mail: letnitsa@mail.bg 

Общият устройствен план на община Летница се разработва от „ДЗЗД Консорциум Урбан Груп“. Планът се разработва на основание чл.124 от ЗУТ, по възлагане от Кмета на общината и Решение на Общинския съвет. 

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Летница.  

ОУП се финансира от Общинския бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години. 

Главната цел на ОУП на община Летница е „да предложи решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространствено „вписване“ на общината в групата от съседни общини в границите на област Ловеч.“

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равно­весие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на при­родните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните подцели:

Основните задачи, които си е поставил ОУПО, са от два вида:

На територията на община Летница попадат две защитени зони от Натура 2000 – Деве­ташко плато” с код BG0000615 за опазване на природните местообитания и и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Деветашко плато“ с код BG0002102 за опазване на дивите птици, поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони. 

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 15.06.2016 г. от 14:00 часа в Младежки център – гр. Летница.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Летница: гр. Летница, бул. „България“ №19, ст.№203, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.letnitsa.bg 

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Летница, ст. №203, на факс 06941/2256 или на електронна поща: letnitsa@mail.bg  

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Соня Хорозова – Директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти“, тел.06941/2298; 0884704245 

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 11.06.2016г. 

ФАЙЛОВЕ:

zip.png Общ устройствен план на Община Летница.zip (81.7 MB)
pdf.png Оценка за степента на въздействие на Общ устройствен план (ОУП) на Община Летница.pdf (1.68 MB)
pdf.png Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Летница.pdf (1.56 MB)
pdf.png Резюме на Екологичната оценка.pdf (254.68 KB)
pdf.png Задание за обхвата и съдържанието на доклада за Екологичната оценка.pdf (366.37 KB)