Проекти в процес на реализация

21.07.16 | Проекти в процес на реализация

Име на проекта Източник на финансиране Период на изпълнение

Стойност на
проекта в лв.

1. Осигуряване на топъл обяд в община Летница

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица

Договор №BG05FMOP001-3.002-0004-C01/19.07.2016г.

19.07.2016-30.09.2016г.

01.10.2016-30.04.2017 г.

31.12.2019 г.

104 390 лв.

2.

Звено за услуги в дома, грижа за независим живот

ПМС  137/05.07.2017 г.

Закон за държавния бюджет, ПМС 332/22.12.2017 г.

01.12.2017-31.12.2017г.

01.01.2017-31.12.2018 г.

 
3.

„Обновяване и модернизация на читалище в гр. Летница, Община Летница“

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

07.03.2018 - 36 месеца 387 497,11 лв. 
Сумата не включва ДДС
4.

,,Да бъдем близо до природата - озеленяване и възстановяване на зона за отдих, спорт и развлечение в с. Горско Сливово"

МОСВ, ПУДООС

01.06.2018-30.11.2018 г. 10 000, 00 лв.
5.

Договор №РР-04-06-721#5 за осигуряване на заетост по Проект "Работа"

Проект "Работа" 

13.06.2018-30.06.2019 г. 66 801,57
2019 © Летница. Всички права запазени.