Проекти на Община Летница изпълнени през 2016, 2017, 2018 година

21.07.16 | Изпълнени проекти от 2016

Наименование на проекта Източник на финансиране Период на изпълнение Стойност на проекта /в лева/
1.

Обществена трапезария за 100 лица.

МТСП - Фонд "Социална закрила" 01.10.2016-30.04.2016 г. 33 810,00 лв.
2.

МИГ, Помощ за подготвителни дейности

СНЦ"Местна инициативна група - общини Левски, Летница, Пордим"

ПРСР 2014-2020 г.,
19.1. "Помощ за подготвителни дейности"
07.12.2015-07.06.2016 г. 47 815,45 лв.
3.

"Нови възможности за грижа"

Община Летница, партньор на АСП

ОП "Развитие на човешките ресурси" 24.03.2015-29.02.2016 г. 34 589,55 лв.
4.

Обучение и заетост на младите хора

Община Летница чрез Агенцията по заетостта

ОП "Развитие на човешките ресурси"

23.02.2016-23.08.2016 г.

19.04.2017-30.11.2017

99 502.20 лв.

25 072,56 лв.

5.

Закриване и рекултивация на депо за  отпадъци на община Летница

МОСВ, ПУДООС, ОП "Околна среда" 22.04.2015-09.2017 г. 473 032,24 лв.
6.

Почистване, озеленяване и изграждане на зона за отдих в гр. Летница (площад Синая)

МОСВ, ПУДООС 01.06.-20.10.2017 г. 9 902,28 лв.
7.

Преустройство на помещение от младежки клуб в помещение за социални услуги в село Горско Сливово

общински бюджет 2017 г. 45 200,00 лв.
8.

Улица от ОТ 173 до ОТ 178 в кв.52 и кв.53, село Крушуна, първи етап

общински бюджет 2017 г. 49 003,00 лв.
9.

Площадка за игра на открито за деца от 3-12 г. в гр. Летница

общински бюджет 2017 г. 55 825,00 лв.
10.

Площадка с фитнес уреди за превенция на противообществени прояви

общински бюджет 2017 г. 15 000,00 лв.
11.

Обществена трапезария за 50 лица

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица

19.07.216-30.04.2017 г.

01.10.2017-31.12.2019 г.

8 096,00 лв.
12.

Звено за услуги в дома, грижа за независим живот

ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

01.11.2015-01.12.2017 г.

409 226,73 лв.
13.

Изработване на Общ устройствен план на Община Летница

Министерство на рефионалното развитие, Споразумение № РД02-30-95/18.052015 г.

18.05.2015-31.12.2016 г.
31.12.2017 г.

30.03.2018 г.

121 253,00

14.

 "Заедно, за бъдещето на Европейския съюз"

Национално сдружение на общините, по грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на българското председателство на съвета на ЕС 2018 г."

01.01.2017-30.06.2018 г.

3 000,00 лв.

15.

"Стъпка към училище"

Община Летница е партньор на кандидата Сдружение "Знание" - Ловеч и ДГ "Ирина Бачо Кирова"

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

02.08.2016-02.08.2018 г.

146 218,00 лв.

2019 © Летница. Всички права запазени.