Одобрен проект на село Горско Сливово по националната кампания „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

14.07.2014

На 28.05.2014 г. Кмета на село Горско Сливово подписа Договор за безвъзмездна помощ с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на Проект „ Да бъдем близо до природата – възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Горско Сливово“ – проекта включва почистване, подравняване, залесяване на парково пространство, поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, монтиране на детско комбинирано съоръжение.Общия бюджет на проекта е 10 000.00 лв. Срока за изпълнение на проекта е 30.11.2014 г.

Депозирани четири проекта по националната кампания „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

26.02.2014
  1. Проект „ Възстановяване и озеленяване на централна градска част на град Летница“ – проекта включва почистване на детска площадка, засаждане на храсти служещи за преградна стена, закупуване и монтиране на пейки, закупуване и монтиране на паркови осветителни тела.

  2. Проект „ Ръка за ръка за чиста околна среда“- проекта включва почистване, озеленяване и облагородяване на съществуващ парк, монтиране на беседка, пейки, кошчета и комбинирано детско съоръжение.

  3. Проект „ Възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Кърпачево“ – проекта включва почистване на съществуващ парк, засаждане на декоративна растителност, монтаж на пейки и кошчета за отпадъци, монтаж на детско съоръжение, монтаж на спортни съоръжения.

  4. Проект „ Да бъдем близо до природата – възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Горско Сливово“ – проекта включва почистване, подравняване, залесяване на парково пространство, поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, монтиране на детско комбинирано съоръжение

Проект "Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения"

14.02.2014

Община Летница депозира проект "Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения" в ОП "Административен капацитет" по Приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Проекта включва обучения  по ключови компетентности за служителите от общинската администрация.

Проект "Повишаване квалификацията на служителите вОбщина Летница чрез обучения"

27.01.2014
Община Летница депозира Проект "Повишаване квалификацията на служителите вОбщина Летница чрез обучения" по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна...

„Подобряване функционалността на „Център за настаняване от семеен тип“, Проект „Красива България“2014

27.01.2014

Община Летница кандидатства за финансиране по Проект „Красива България“2014 година, Мярка 02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“, с Проект: „Подобряване функционалността на „Център за настаняване от семеен тип“, който включва доставка и монтаж на асансьор, изграждане на рампа, подмяна на котелна и отоплителна инсталация, монтаж на слънчеви колектори.

ИНФОРМАЦИЯ по Проект “Подкрепа за достоен живот” (социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

08.11.2013 | Новини

От 11.11.2013 г. до 15.11.2013 г., включително в сградата на Община Летница, ет.2, стая 207, ще се приемат документи за включване в етап 3.3 на Проекта от лица с настоящ адрес в общината.

Обществени форуми обсъждат малки проекти в селата на Деветашкото плато

07.12.2012 | Новини
  Първа страница 123 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.