Проект "Повишаване квалификацията на служителите вОбщина Летница чрез обучения"

27.01.14 | Проекти

Община Летница депозира Проект "Повишаване квалификацията на служителите вОбщина Летница чрез обучения" по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Проекта включва обучения за служителите от общинската администрация по ключови компетентности. Срока за изпълнение на проекта е 12 месеца.

2019 © Летница. Всички права запазени.