Одобрен проект на село Горско Сливово по националната кампания „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

14.07.2014

На 28.05.2014 г. Кмета на село Горско Сливово подписа Договор за безвъзмездна помощ с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на Проект „ Да бъдем близо до природата – възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Горско Сливово“ – проекта включва почистване, подравняване, залесяване на парково пространство, поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, монтиране на детско комбинирано съоръжение.Общия бюджет на проекта е 10 000.00 лв. Срока за изпълнение на проекта е 30.11.2014 г.

Депозирани четири проекта по националната кампания „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

26.02.2014
  1. Проект „ Възстановяване и озеленяване на централна градска част на град Летница“ – проекта включва почистване на детска площадка, засаждане на храсти служещи за преградна стена, закупуване и монтиране на пейки, закупуване и монтиране на паркови осветителни тела.

  2. Проект „ Ръка за ръка за чиста околна среда“- проекта включва почистване, озеленяване и облагородяване на съществуващ парк, монтиране на беседка, пейки, кошчета и комбинирано детско съоръжение.

  3. Проект „ Възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Кърпачево“ – проекта включва почистване на съществуващ парк, засаждане на декоративна растителност, монтаж на пейки и кошчета за отпадъци, монтаж на детско съоръжение, монтаж на спортни съоръжения.

  4. Проект „ Да бъдем близо до природата – възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Горско Сливово“ – проекта включва почистване, подравняване, залесяване на парково пространство, поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, монтиране на детско комбинирано съоръжение

Проект "Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения"

14.02.2014

Община Летница депозира проект "Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения" в ОП "Административен капацитет" по Приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Проекта включва обучения  по ключови компетентности за служителите от общинската администрация.

   12 Последна страница  
2017 © Летница. Всички права запазени.