Календар

Април 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" през 2020г.

Във връзка с реализацията на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна...

04.02.20 | Начало

На проведено заседание на 04.02.2020 г.  Оперативно бюро към Областната комисия за борба с Грип и ОРЗ Ловеч взе решение за обявяване на епидемична обстановка на територията на община Летница, считано от 05.02.2020 г.

Кметът на Община Летница нарежда изпълнение на следните противоепидемични мерки съгласно Областен план за борба с ОРЗ и Грип:

1.Медицинското обслужване на болни от грип и ОРЗ по време на грипната епидемия да се извършва по домовете.

2.Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.

3.Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.

4.Медицинските специалисти в детските заведения и училищата, с помощта на възпитателите и преподавателите, да провеждат засилен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа. Да се засили дезинфекционния режим.

5.Препоръчва се ограничаването на масовите прояви, контактите с болни лица и засилен родителски контрол.

В допълнение, важно е да се подчертае, че е необходимо гражданите с оплаквания да се обръщат към общопрактикуващия си лекар и да спазват строга лична хигиена, да не се предприема самолечение. В случай на възникване на заболяване е необходимо да се ограничат до минимум контактите на болния в семейството, на работното място, в детското и учебното заведение, с цел да се ограничи разпространението на вирусната инфекция.

Покана

10.01.20 | Начало

Публично обсъждане на проекта за "Бюджет 2020" на Община Летница

Кметът на Община Летница д-р Красимир Джонев, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кани общинските съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, гражданите на общината, представителите на бизнеса и всички заинтересовани страни на

Публично обсъждане на проекта за "Бюджет 2020" на Община Летница.

Уважаеми съграждани,

Публичното обсъждане ще се проведе на 17.01.2020 г. (петък) от 10,00 часа в "Младежки център" на Община Летница.

Разработването и приемането на общинския бюджет е част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите. Чрез общественото обсъждане се дава възможност за информираност и реално участие на населението при определянето на обществените потребности, приоритетите и реда за тяхното осигуряване.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет - Летница.

Съобщение

19.11.19 | Начало

СЪОБЩЕНИЕ

за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултации

за представяне на независими индикативни ценови оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:

„Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница”   

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: „Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница” се удължава до 17:00 часа на 22.11.2019 г.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: www.letnitsa.bg

Съобщение

12.11.19 | Начало

Съобщение

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница”, Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи, участници на пазар, имащи интерес да предоставят оферта с индикативни стойности за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка.

Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: www.letnitsa.bg

08.10.2019

72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg 71710372_966687527029982_5729139571434717184_n.jpg 72779215_3618404614852308_581192599377805312_n.jpgВ периода 02.10. – 07.10.2019 г. делегация от Община Летница, начело с временно изпълняващият длъжността кмет – Иван Иванов, посети Община „ Фурчи Сикуло“, Сицилия, Италия.

Инициативата е част от дейностите по партньорския Проект: „Ние сме европейци! Нашето бъдеще е Европа“, по Мярка „Побратимяване на градове“, Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020. 

Бенефициент на проекта е Община „ Фурчи Сикуло“ , Сицилия, Италия.

Освен Община Летница, в него участват и Община Пририкули - Латвия; Забар - Малта; Къртис,  - Испания; Милвус – Словакия.

Проектът има за цел да установи стабилно и трайно партньорство, за да създаде мрежа за сътрудничество и обмен на опит, който може да представлява принос за растеж за укрепване на концепцията за активно и демократично гражданство. Намерението е гражданите да насърчават да дават своя активен принос за европейската интеграция и да развият между културен диалог, взаимно разбиране и подкрепа за европейските основни ценности. Проектът цели обмен на добри практики и засилване на сътрудничеството между местните администрации и представители на гражданското общество, като подкрепя структуриран диалог между политиците и гражданите, за да допринесе за европейското социално развитие, с подход на подход отдолу нагоре.

Основната тема на дейностите по проекта е конструктивният дебат за демократичното участие и насърчаването на активното европейско гражданство, социалната ангажираност, дебатът за бъдещето на ЕС и възприемането на гражданите от предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз.

На 04.10.2019 г. е подписан пакт за сътрудничество между общините – участници в проекта.

Участието на Община Летница в  проекта ни предоставя възможност да участваме при създаването на мрежа на европейско ниво в сътрудничество с европейски партньори, да надградим своите познания за държавите участнички, да присъстваме на обмяната на добри ефективни практики, да видим ефекта и резултатите от множество реализирани проекти, да получаваме много и интересна информация.  Всичко това,  ще бъде приложено в пряката ни работа в Община Летница, както и при разработването и управлението на проекти и в  бъдещи програми и стратегии за развитието на община Летница.

Съобщение

18.07.19 | Начало

СЪОБЩЕНИЕ

за удължаване на първоначалния срок за участие в пазарни консултацииза представяне на независими индикативни ценови оферти за

определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища

на територията на община Летница и подготовка на пътищатаза експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на независими индикативни ценови оферти във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година” се удължава до 17:00 часа на 22.07.2019 г.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: www.letnitsa.bg

Съобщение

11.07.19 | Начало

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година”, Община Летница, област Ловеч отправя покана на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки към всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи участници на пазар, имащи интерес да предоставят оферта с индикативни стойности за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка.

Поканата със съответните приложения е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет сайта на Община Летница, на следния адрес: www.letnitsa.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

01.07.19 | Начало

ОБЯВЛЕНИЕ

 Общински съвет – Летница, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт обявява процедура за определяне на 3 съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч.
      І. Изисквания към кандидатите
1.Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗСВ за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община Летница;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Съгласно чл.69, ал.1 от ЗСВ мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.
         ІІ. Правила и срок за провеждане на процедурата:
1.Кандидатите за съдебни заседатели подават в срок от 01.07.2019 г. до 30.07.2019 г. при техническия секретар на общинския съвет, първия етаж в сградата на общинска администрация гр.Летница, бул. „България“ №19, следните документи:
- Подробна автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;
- Мотивационно писмо;
- Писмено съгласие;

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ.
- Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973г.

2. Комисия, определена с решение на Общински съвет – Летница, ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ, като състави списък на допуснатите до участие кандидати.
Най-малко 10 на 100 от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности
Кандидатите за съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Ловеч.
На интернет страницата на Община Летница ще се публикува, най-малко 14 дни преди датата на изслушването на кандидатите по чл. 68а от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:      /В. Иванов/

  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.