Календар

юни 2020
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

СЪОБЩЕНИЕ

04.06.20 | Начало

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА СЪОБЩАВА НА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ НА 30 ЮНИ 2020 ГОДИНА ИЗТИЧА СРОКЪТ, В КОЙТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДПЛАТЕНИ ПЪЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С ОТСТЪПКА ОТ 5 НА СТО. 

НА 30 ЮНИ 2020 ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ДОБРОВОЛОЛНО ПЛАЩАНЕ НА ПЪРВАТА ВНОСКА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА. СЛЕД ТАЗИ ДАТА, ВЪРХУ РАЗМЕРА НА ТАЗИ ВНОСКА ЩЕ БЪДАТ НАЧИСЛЯВАНИ ЛИХВИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ. 

ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ МОЖЕ ДА БЪДАТ ВНАСЯНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ НА КАСАТА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, НАХОДЯЩА СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА НА АДРЕС: ГР. ЛЕТНИЦА, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 19, ЕТ. 1, СТАЯ 102 ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ С ПРЕВОД ПО СМЕТКАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА В „БАНКА Д С К“ ЕАД И ЧРЕЗ ОФИСИТЕ ЗА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ НА „ИЗИ ПЕЙ“ И „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД В СТРАНАТА.  

ОТНОСНО ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КАСАЕЩИ ПРЕДХОДНИ ДАНЪЧНИ ГОДИНИ ОБЩИНА ЛЕТНИЦА МОЖЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИНУДИТЕЛНОТО ИМ СЪБИРАНЕ, ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

Заповед № 167/01.06.2020 г.

02.06.20 | Начало


З А П О В Е Д

 № 167 /01.06.2020 г.

    

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

  1. Считано от 01.06.2020 г. на територията на Община Летница се разрешават, както следва:

 

  1. Посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоражения на закрито, увеселителни и игрални зали, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  2. Всички извънкласни занимания , в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  4. Културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, и други), при заетост на местата до 30% от общия капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ, при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

 

  1. Забраняват се посещенията на външни лица /свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

 

 

     Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

 

 

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

SKM_C224e20060209520_0001.jpg SKM_C224e20060209520_0002.jpg

ЗАПОВЕД №161 ОТ 21.05.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №152 ОТ 14.05.2020Г.

21.05.20 | Начало

З А П О В Е Д

 № 161 /21.05.2020 г.

 

     за изменение и допълнение на Заповед №152/14.05.2020 г. на Кмета на Община Летница.

 

    На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и т.5 от Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

  

Н А Р Е Ж Д А М:

  

   Изменям и допълвам, считано от 22.05.2020 г., т. I, т.5 от Заповед №152/14.05.2020 г.на Кмета на Община Летница, както следва:

   1. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).

   Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес зали и центрове, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключения от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти. 

    Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

   Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективни спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст. 

      Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни. 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

 

ЗАПОВЕД №160 ОТ 21.05.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ИРИНА БАЧО КИРО“

21.05.20 | Начало

З А П О В Е Д

 № 160  /21.05.2020 г.

    

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и т. 4 от Заповед № РД-01-272/20.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка,

 

 Н А Р Е Ж Д А М:

 

   1. Възстановява се дейността на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница, считано от 26.05.2020г., при стриктно спазване на Мерки за организиране на дейностите в детски градини и ясли след възстановяване на приема на деца, съгласно  pdf.gifPrilozenie____1.pdf  към настоящата заповед. 

   Определям за отговорно лице по организацията за възобновяване на дейността на детската градина и стриктното спазване на мерките за организиране на дейностите в детската градина:

   Г-жа Елка Дацова – Директор на ДГ „Ирина Бачо Кирова“, гр. Летница.

  

   Контрол по спазването на заповедта ще упражнявам лично.

   Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница


ЗАПОВЕД №152 ОТ 14.05.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

14.05.20 | Начало

З А П О В Е Д

 № 152  /14.05.2020 г.

      

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

   I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Летница, считано от 14.05.2020г. до 14.06.2020г.

  1. Не се разрешават посещенията в:

    а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

  б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;

   в) търговски центрове тип МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства), с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.

  2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети, и други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

  3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

  4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

 5. Не се разрешава провеждането на масови мероприятия на открити и закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

  6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

 7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

  8. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т.5.

  9. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

  10. Определя се часови диапазон от 8:30 часа до 10:30 часа всеки ден , в който само лицата на видима възраст над 60 години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

  11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

  12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки въведени със Заповед № 151/14.05.2020г.

   II. Заповедта влиза в сила от 14.05.2020г.

 

 Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.


 

 


 Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

 

ЗАПОВЕД №151 ОТ 14.05.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

14.05.20

 З А П О В Е Д

 № 151  /14.05.2020 г.

 

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Летница, считано от 14.05.2020г.:

  1. Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние).

  2. Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:

   а) дезинфекция;

 б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

  в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

  г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата, най-малко от 1,5 м.;

  д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

  3. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително ползването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция;

 4. Всички физически или юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.2 и т.3, прилагат и следните противоепидемични мерки:

 а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

  б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

  в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпването на хора и спазването на дистанция;

  г) поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги относно задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на съответния обект.

  5. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

  6. По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места на които се предоставят обществени и други услуги.

  7. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се запазва за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

  II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-4 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване, физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

  III. Лицата по т. II са отговорни за организиране прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

  IV. Заповедта влиза в сила от 14.05.2020г.

 

    Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

     

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ  

Кмет на Община Летница

ЗАПОВЕД №140 ОТ 05.05.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ЦЕНИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАРК "МААРАТА" ПРЕЗ 2020Г.

05.05.20 | Начало

 

З А П О В Е Д

№140

  05.05.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, т.39 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Летница  и в изпълнение на Решение №68 от Протокол №6/30.04.2020 г. на Общински съвет - Летница

НАРЕЖДАМ:

  1. Считано от 05.05.2020 г., цените за посещение на Парк „Маарата“, услуга предоставяна от община Летница на граждани, са както следва:

 

За възрастни

4.00 лв. с ДДС /ден

За учащи

2.00 лв. с ДДС /ден

За паркинг

3.00 лв. с ДДС /ден за автомобил

За деца до 7-годишна възраст

Безплатно

Жителите на община Летница, след представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, не заплащат цена за посещение в парка.

Хора с увреждания, след представяне на документ за самоличност и  документ от ТЕЛК  /карта за паркиране/ се освобождават от заплащане на цена за посещение на парка и паркинг.

 

  1. Заповедта да се сведе до знанието на гражданите, чрез поставяне на видни места на входа на Парк „Маарата“, на сайта на Община Летница, на профила на община Летница в социалната мрежа Facebook .

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница    

 

Съгласувал:

адв. Станислава Давидова

юрист

  95875573_1125846967750820_8850923863198924800_n.jpg

Заповед

28.04.20 | Начало

З А П О В Е Д

 № 131 /27.04.2020 г.

    

за изменение на Заповед №79/23.03.2020 г. на Кмета на Община Летница.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на обявеното извънредно положение,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Изменям, считано от 28.04.2020 г., т. I, 1от Заповед №79/23.03.2020 г. на Кмета на Община Летница, както следва:

I.1. Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

а) носенето на предпазни маски;

б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в) влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;

г) използване на обозначени маршрути за разходка;

д) забрана за употреба на алкохол;

е) избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

ж) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Създава се т.1а, както следва:

1а. Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:

а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 09:30 до 18:30 ч. всеки ден.

б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 09:30 и след 18:30 всеки ден.

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

 

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница

94834217_1562773643878590_6898251612393832448_o.jpg

1

23.04.20 | Начало

НСИ открива колцентър за пробното преброяване от 20 до 30 април

Включи се, защото си важен!

При нужда от съдействие можете да се обадите на телефон 02 9078 430

 

Националният статистически институт открива специален колцентър за пробното преброяване. От 20 април гражданите от цялата страна ще могат да задават въпросите си по преброителната карта на тел. 02 9078 430. Експертите ще имат техническа възможност да отговарят на над 40 обаждания едновременно, а работното време на телефонната линия е от 8.00 до 20.00 часа всеки ден, включително през празничните и почивните дни.  

Поради епидемиологичната обстановка в страната пробното преброяване на населението и жилищния фонд ще се проведе само чрез електронна преброителна карта. То е своеобразна „генерална репетиция“ за същинското преброяване, което ще е през януари догодина. Такова преброяване ще има в целия Европейски съюз.

Електронното пробно преброяване на населението ще започне в 0.00 ч. на 20 април и ще приключи в 24.00 ч. на 30 април, като ще бъде достъпно за цялата страна. Всеки български или чужд гражданин, пребиваващ обичайно на територията на страната, може да се регистрира на www.e-census2021.bg и да преброи жилището, в което живее, и своето домакинство. Регистрацията се извършва с ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност.

Попълването на преброителната карта, чийто образец можете да видите на страницата на преброяването www.census2021.bg, ще бъде възможно само от територията на страната както чрез компютър, така и чрез преносими мобилни устройства по всяко време на денонощието в периода 20 - 30 април 2020 година.

На случаен принцип ще бъдат определени и домакинствата, които ще получат покана да попълнят анкетни карти за изследвания за репродуктивните нагласи и миграционното поведение на населението.

Целта на предстоящото пробно електронно преброяване е да се тества приложението за събиране на данни и да се прецени дали въпросите са

разбираеми и правилно конструирани. След успешното попълване на електронната преброителна карта на потребителите, ще бъде осигурена възможност за бележки, коментари и препоръки по отношение на дизайна, бързината и потребителската насоченост на приложението. Това ще спомогне да бъде подобрен инструментариумът за провеждането на същинското преброяване.

Останете вкъщи! Пребройте се електронно!

   1234567891011 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.