ОТЧЕТИ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 Г.-31.12.2022 Г.