Заповед 232/14.10.2022г. за одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VI – 137 и УПИ VII- 137, от кв. 41 по РП на с. Крушуна

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22722102613370.pdf 46.73 KB