Заповед 231/14.10.2022г. за одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III – 356 и УПИ ХI-355, кв. 53, по РП на с. Кърпачево

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22722102613371.pdf 46.19 KB