ЗАПОВЕД № 120 ОТ 16.06.2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА „Проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ Х – 188 и УПИ IХ-188, кв. 32, по плана на с.Кърпачево, общ. Летница, обл. Ловеч,