ЗАПОВЕД № 118 ОТ 16.06.2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА „Подробен устройствен план, план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 43476.69.102, местност „Дормуш гьол “, гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч