ЗАПОВЕД № 117 ОТ 16.06.2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА „Проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ IV – 377 и УПИ VI-377, кв. 50, по плана на с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч