ТОПЪЛ ОБЯД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Община Летница подписа допълнително споразумение за удължаване и изменение на договор №BG05FMOP001-5.001-0040-C04 "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19" за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица 2014 - 2020 г. по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 г. в резултат на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

От 1 март 2022 г. е увеличена ставката за предоставяне на топъл обяд от общините. Стойността на единица продукт - топъл обяд по процедура „3.1. - Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19“, е променена на 2,90 лв. Разходите са изцяло за сметка на проекта, като потребителите ще продължат да получават безплатен топъл обяд.

Целевите групи обхванати от дейностите по операцията са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение, поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, които нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Капацитетът на операцията, който към момента е запълнен, е от 50 лица, живеещи на територията на община Летница. Топлият обяд включва супа, основно ястие, десерт и хляб.

Желаещите да бъдат включени в списък с чакащи по операция "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19" могат да подават заявления в сградата на Община Летница на адрес: град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая 207, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.