ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-30.09.2021 Г.