ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-30.06.2021 Г.