СПИСЪК

СПИСЪК

на

допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница, подали заявление за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор“, обявен със Заповед №203/24.06.2020 г. на Кмета на Община Летница

 

Комисия,  назначена със Заповед № 241/06.08.2020 г. на Кмета на Община Летница, реши:

I. Допуска до втори етап на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница:

ЕЛКА ТОДОРОВА ДАЦОВА

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

III. Дата, час за започване и място на провеждане

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.08.2020 г. в 14.00 часа в Зала „Форум“, в сградата на Община Летница, за провеждане на втори и трети етап на конкурса.