ЗАПОВЕД №151 ОТ 14.05.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

 З А П О В Е Д

 № 151  /14.05.2020 г.

 

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Летница, считано от 14.05.2020г.:

  1. Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние).

  2. Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:

   а) дезинфекция;

 б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

  в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

  г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата, най-малко от 1,5 м.;

  д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

  3. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително ползването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция;

 4. Всички физически или юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.2 и т.3, прилагат и следните противоепидемични мерки:

 а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

  б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

  в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпването на хора и спазването на дистанция;

  г) поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги относно задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на съответния обект.

  5. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

  6. По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места на които се предоставят обществени и други услуги.

  7. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се запазва за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

  II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-4 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване, физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

  III. Лицата по т. II са отговорни за организиране прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

  IV. Заповедта влиза в сила от 14.05.2020г.   

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.