ЗАПОВЕД №140 ОТ 05.05.2020Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ЦЕНИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАРК 'МААРАТА' ПРЕЗ 2020Г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.63, т.39 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Летница  и в изпълнение на Решение №68 от Протокол №6/30.04.2020 г. на Общински съвет - Летница

НАРЕЖДАМ:

  1. Считано от 05.05.2020 г., цените за посещение на Парк „Маарата“, услуга предоставяна от община Летница на граждани, са както следва:

 

За възрастни

4.00 лв. с ДДС /ден

За учащи

2.00 лв. с ДДС /ден

За паркинг

3.00 лв. с ДДС /ден за автомобил

За деца до 7-годишна възраст

Безплатно

Жителите на община Летница, след представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, не заплащат цена за посещение в парка.

Хора с увреждания, след представяне на документ за самоличност и  документ от ТЕЛК  /карта за паркиране/ се освобождават от заплащане на цена за посещение на парка и паркинг.

 

  1. Заповедта да се сведе до знанието на гражданите, чрез поставяне на видни места на входа на Парк „Маарата“, на сайта на Община Летница, на профила на община Летница в социалната мрежа Facebook .

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница    

 

Съгласувал:

адв. Станислава Давидова

юрист

  95875573_1125846967750820_8850923863198924800_n.jpg

File manager
/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-05/95875573_1125846967750820_8850923863198924800_n.jpg