Проекти в процес на реализация

Име на проекта Източник на финансиране Период на изпълнение

Стойност на
проекта в лв.

1.

Механизъм лична помощ

Финансирането и реализирането на Механизма се осъществяват чрез сключено Споразумение между Националния осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община Летница на основание чл.2, ал.11 от Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019г. за включване в механизма лична помощ. 05.08.2019г.- безсрочно

Преведени средства към:

31.12.2020г. - 207 760,44 лв.

31.12.2021г. - 282 814,90 лв.

2. Социална услуга "Асистентска подкрепа" Държавен бюджет  В изпълнение до 31. 12. 2022 г. 80 115,00 лв.
3. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0357-21-11009/21.10.2021г.

- Договор №406-0065-22-11009/13.05.2022г.

В процес на изпълнение

 

 

 

 

 

 

18 886,00 лв.

 

20 996,00 лв.

4. Национална програма "Помощ за пенсиониране"

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0066-22-11006/13.05.2022г.

- Договор №406-0066-22-11006/26.08.2022г.

В процес на изпълнение

 

 

 

 

 

 

20 996,00 лв.

 

20 996,00 лв.

5.

Проект BG05M9OP001-6.004-0120 "Патронажна грижа + в община Летница"

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансиране от Европейския социален фонд към Европейския съюз В процес на изпълнение до 15. 12. 2022 г. 58 725,62 лв.
6. "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Летница"

Операция BG05FMOP001-5.001 "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в резултат на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU

Договор №BG05FMOP001-5.001-0040-C06

В изпълнение до 09.09. 2022г. 63 964,56 лв.
7. Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, обл. Ловеч III етап Общински бюджет В процес на изпълнение 305 967,18 лв.
8. Рехабилитация на ул. "Иван Вазов" от ОТ 343 до ОТ 344 гр. Летница Общински бюджет В процес на изпълнение  
9. Рехабилитация на ул. "Сергей Румянцев" град Летница от ОТ 184 през ОТ 163, до ОТ 4 Общински бюджет В процес на изпълнение