Проекти на Община Летница изпълнени в периода 2016-2022 година

Наименование на проекта Източник на финансиране Период на изпълнение Стойност на проекта /в лева/
1.

Обществена трапезария за 100 лица.

МТСП - Фонд "Социална закрила" 01.10.2016-30.04.2016 г. 33 810,00лв.
2.

МИГ, Помощ за подготвителни дейности

СНЦ "Местна инициативна група - общини Левски, Летница, Пордим"

ПРСР 2014-2020 г.,
19.1. "Помощ за подготвителни дейности"
07.12.2015-07.06.2016 г. 47 815,45лв.
3.

"Нови възможности за грижа"

Община Летница, партньор на АСП

ОП "Развитие на човешките ресурси" 24.03.2015-29.02.2016 г. 34 589,55 лв.
4.

Обучение и заетост на младите хора

Община Летница чрез Агенцията по заетостта

ОП 'Развитие на човешките ресурси'

23.02.2016-23.08.2016 г.

19.04.2017-30.11.2017

99 502.20лв.

25 072,56лв.

5.

Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на община Летница

МОСВ, ПУДООС, ОП "Околна среда" 22.04.2015-09.2017 г. 473 032,24лв.
6.

Почистване, озеленяване и изграждане на зона за отдих в гр. Летница (площад Синая)

МОСВ, ПУДООС

01.06.-

20.10.2017 г.

9 902,28 лв.
7.

Преустройство на помещение от младежки клуб в помещение за социални услуги в село Горско Сливово

Общински бюджет 2017 г. 45 200,00лв.
8.

Улица от ОТ 173 до ОТ 178 в кв.52 и кв.53, село Крушуна, първи етап

Общински бюджет 2017 г. 49 003,00лв.
9.

Площадка за игра на открито за деца от 3-12 г. в гр. Летница

Общински бюджет 2017 г. 55 825,00лв.
10.

Площадка с фитнес уреди за превенция на противообществени прояви

Общински бюджет 2017 г. 15 000,00лв.
11.

Обществена трапезария за 50 лица

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица

19.07.2016-30.04.2017 г.

01.10.2017-31.12.2019 г.

8 096,00лв.
12.

Звено за услуги в дома, грижа за независим живот

ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

01.11.2015-01.12.2017 г.

409 226,73лв.
13.

Изработване на Общ устройствен план на Община Летница

Министерство на регионалното развитие, Споразумение № РД02-30-95/18.052015 г.

18.05.2015-31.12.2016 г.
31.12.2017 г.

30.03.2018 г.

121 253,00лв.

14.

"Заедно, за бъдещето на Европейския съюз"

Национално сдружение на общините, по грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на българското председателство на съвета на ЕС 2018 г."

01.01.2017-30.06.2018 г.

3 000,00лв.

15. Втори етап настилка от неплътен и плътен асфалтобетон и тротоари "ул. от ОТ173 до ОТ 178 в кв. 52 и кв. 53 село Крушуна - II етап" Общински бюджет януари 2019г.- май 2019г. 59 751,18лв.
16.

"Стъпка към училище"

Община Летница е партньор на кандидата Сдружение "Знание" - Ловеч и ДГ "Ирина Бачо Кирова"

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

02.08.2016-02.08.2018 г.

146 218,00лв.

17.

Основен ремонт на зала "Форум"

Общински бюджет

2018 г.

46 699,00лв.

18.

Основен ремонт на част от втори етаж и покрив на сградата на Поликлиника - гр. Летница

Общински бюджет

2018 г.

57 882,00лв.

19.

Газификация и отопление на канцеларии и зали в Читалище и Младежки център - гр. Летница

Общински бюджет

2018 г.

21 556,00лв.

20.

Звено за услуги в дома - грижи за независим живот

Закон за държавния бюджет 2018 г-, ПМС 332/22.12.2017 г.

2018 г.

184 383,64лв.

21.

"Да бъдем близо до природата - озеленяване и възстановяване на зона за отдих, спорт и забавление в село Горско Сливово"

МОСВ, ПУДООС, Национална кампания "За чиста околна среда - 2018", "Обичам природата и аз участвам"

2018 г. 10 000,00лв.
22.

Изграждане на паметник в село Горско Сливово

ПМС 253/22.11.2018 г.

2019 г. 6 000,00лв.
23. Текущ ремонт на покрив на административна сграда - гр. Летница ПМС 315/19.12.2018 г. 2019 г. 60 180,00 лв.
24. Ремонт на улица в село Крушуна от ОТ 173 до ОТ 178, кв.52 и кв.53-етап 2 ПМС 315/19.12.2018 г. 2019 г. 62 078,00лв.
25. Осигуряване на топъл обяд в Община Летница

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица 

Договор №BG05FMOP001-3.002-0004-С01/19.07.2016г.

19.07.2016г.- 30.09.2016г.

01.10.2016г.- 30.04.2017г.

31.12.2019г.

104 390,00лв.
26. Звено за услуги в дома, грижа за независим живот

ПМС 137/05.07.2017г.

Закон за държавния бюджет, ПМС 332/22.12.2017г.

Закон за държавния бюджет, ПМС 344/21.12.2018г.

01.12.2017г.- 31.12.2018г.

01.01.2017г.- 31.12.2018г.

01.01.2019г.- 31.08.2019г.

184 383,64лв.

59 976,00лв.

27. Договор №ЗЗ-04-06-721#5 за осигуряване на заетост по Проект "Работа" Проект "Работа" 13.06.2018г.- 30.06.2019г. 66 801,57лв.
28. "Подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване, и обзавеждане на кухненски блок на домашен социален патронаж в град Летница, община Летница" Министерство на труда и социалната политика Фонд "Социална закрила" 06.2019г.- 09.2019г. 29 955,48лв.
29. Промяна предназначението на кафе аператив в помещение за социални услуги на адрес: град Летница, ул. "България" №19 Общински бюджет 10.07.2019г.- 06.11.2019г. 17 814,41лв.
30. Преустройство на съществуващи помещения в детска градина в село Горско Сливово Общински бюджет 07.04.2020 г. -08.07.2020г. 47 448,42лв.
31. "Обновяване и модернизация на читалище в град летница, община Летница" Програма за развитие на селските райони 2014г.-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 07.03.2018г.- 06.07.2020г. 402 154,28лв.
32. "WiFi4EU - Насърчаване на интернет свързаността в местните общности"

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи

Департамент С - Механизъм за свързване на Европа

AGREEMENT №INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/001706-002209

от 06.2019г. до 06.03.2020г. 15 000EUR
33. Изграждане на пътна настилка ул. от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв.53 село Крушуна Общински бюджет януари 2020г.- април 2020г. 169 002,54лв.
34. "Игрище за минифутбол"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

08.05.2019г.- 02.09.2020г. 106 562,44лв.
35.  Рехабилитация на улици на територията на община Летница Финансирането се осъществява със средства от общинския бюджет 11.05.2020 г.- 26.08.2020 г. 128 123,35лв.
36. Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Летница Проектът се финансира по Целева програма "Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020г.", съгласно Договор №ФС01-0569/30.04.2020г. сключен между Община Летница и Агенция за социално подпомагане. 01.05.2020г.- 31.12.2020г. 24 215 лв.
37. Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключен между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч Договор № 406-0022-20-11024/30.03.2020г. 01.04.2020г.- 31.12.2020г. 84 220 лв.
38. Проект "Обучения и заетост"

Проектът се реализира със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №ОЗ-ХУ-04-06-675#19/11.12.2018г.

- Договор №ОЗ-ХУ-04-06-2660#6/08.02.2019г.

11.12.2018г.- 28.01.2021г.

 

 

 

08.02.2019г.- 28.02.2021г.

323 564,20 лв.
39. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори:

- Договор №406-0234-19-11009/29.08.2019г.

- Договор №406-0256-19-11009/14.10.2019г.

29.08.2019г.- 31.08.2021г.

 

14.10.2019г.- 20.10.2021г.

16 713,08 лв. 

29 292,81 лв.

40. Рехабилитация на улици в град Летница - ул. "Стефан Караджа" Постановление №360 от 10.12.2020г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община  2021г. 201 944,52 лв.
41. Текущ ремонт на алеи и входно стълбище - Читалище село Кърпачево Общински бюджет 2021г. 23 164,00 лв.
42. Текущ ремонт на уличната мрежа на община Летница Общински бюджет 2021г. 24 972,96 лв.
43.

Рехабилитация на улици в:

- село Крушуна - ул. "Дечо Николов", ул. "Йордан Хр. Станчев", ул. "Рила";

- село Горско Сливово - ул. "Асен Златаров" и ул. "Юсменови"

Постановление №360 от 10. 12. 2020 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община Летница 2021г. 123 729,77 лв.
44. Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, област Ловеч Постановление №360 от 10. 12. 2020 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община Летница 2021г. 195 080,32 лв.
45. Възстановяване и озеленяване на зона за отдих в град Летница ПУДООС, МОСВ 30. 11. 2021г. 9 942,56 лв.
46. Възстановяване, озеленяване и модернизиране на зона за отдих в село Крушуна ПУДООС, МОСВ 30. 11. 2021г. 9 922,00 лв.
47. Възстановяване, озеленяване и модернизиране на зона за отдих в село Горско Сливово ПУДООС, МОСВ 30. 11. 2021г. 9 940,00 лв.
48. Операция "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"

Финансиран от Фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица 2014-2020г.

Договор № BG05FMOP001-5.001-0040-C03

До 10. 12. 2021г. 35 188,56 лв.
49. Облагородяване и благоустрояване на дворното пространство на ДГ "Ирина Бачо Кирова" град Летница Общински бюджет До 31. 12. 2021г. 197 578,27 лв.
50. ГИС - базирана динамична информационна система за територията на община Летница Общински бюджет 02. 2022г. 18 000,00 лв.
51.  Вътрешен ремонт с подмяна на дограма в самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.651.1.8 в административна сграда с идентификатор 43476.315.651.1, област Ловеч, община Летница град Летница, бул. "България" №19, ПИ 43476.315.651, УПИ I-651, кв. 33 Общински бюджет 02. 2022г. 81 801,47 лв.
52. Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, област Ловеч"  - II етап Общински бюджет Изпълнен 218 985,18лв.
53. Ремонт с подмяна на дограма в самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.651.1.8, в административната сграда с идентификатор 43476.315.651.1, област Ловеч, община Летница, град Летница, бул. "България" №19, ПИ 43476.315.651, УПИ I-651, кв. 33 Общински бюджет Изпълнен 81 801,47 лв.
54. Рехабилитация на улици на територията на община Летница Финансирането се осъществява по Договор №BG06RDNP001-7.001-0003-С01/03.09.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма "Развитие на селските райони за периода 2014г. - 2020г. Изпълнен 808 636,08 лв.
55. Проект BG05M9OP001-6.002-0109 "Патронажна грижа + в община Летница" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансиране от Европейския социален фонд към Европейския съюз 14. 06. 2022 108 714,73лв.