Съобщение за откриване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на стаи с №№105 и 105А, в сградата на община Летница с № 43476.315.650.1, попадаща в имот № 43476.315.650 за срок от 5 години ,за офис.