СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ, НА ОБЩИНСКИ ИМОТ - ПАСИЩЕ, С ПИ 43476.185.73 В ЗЕМЛИЩЕ ЛЕТНИЦА, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ.