Заповед № 208/13.10.2023 г. на кмета на община Летница

За откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.650.1.4, представляващ етаж II в сграда с идентификатор 43476.315.650.1;
Свързани документи