Уведомление за инвестиционно предложение

за „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GEENABLER –трансформация на мрежа 220 kVкъм ниво на напрежение 400 kV“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД