Обявление за внесен за съгласуване и одобряване ПУП - ПР за ПИ 17244.900.3761, УПИ II от кв. 2, с. Горско сливово.