СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване,за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години, на 1,5 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 43476.315.651 за поставяне на преместваем обект – преместваема куриерска кутия с размери 220/65/220 .