Съобщение за откриване на публичен търг с явно наддаване, oтдаване под наем на част от поземлен имот – публична общинска собственост представляващ стоматологичен кабинет № VI. в сградата на ПОЛИКЛИНИКАТА в гр. Летница.