Заповед № 108/04.07.2023 г. на кмета на община Летница

за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - ЧОС с идентификатор 43476.315.2144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Летница.
Свързани документи