СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА ОТ ОПФ НА ЖИВОТНОВЪДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ