СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стая 109 от първи етаж в сграда с №43476.315.651.1/сградата на общината/, намираща се в имот с № 43476.315.651 в град Летница,общ. Летница, обл. Ловеч.