СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стая № 407 намираща се на 4- ти етаж в сграда с идентификатор № 43476.315.651.1, попадаща в имот с № 43476.315.651 за срок от 5 г. за офис.