ПРОВЕДЕН I ЕТАП НА ПОДБОР ПО ПРОЕКТ "УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА"

                                                                                        

ПРОЕКТ:

BG05SFPR002-2.002-0007

„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“,

ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

На 18. 01. 2023 г. в 11:00 часа се проведе заседание на сформирана със Заповед №3 от 03. 01. 2023 г. на Кмета на Община Летница, Комисия за подбор на кандидати за длъжността "Сътрудник, социални дейности (община)", код по НКПД 3412 3011, в изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002.-0007 "Укрепване на общинския капацитет в община Летница", по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

На I етап: Подбор по документи, Комисията извърши следното класиране на кандидатите:

Вх. № на заявлението на кандидата

Трите имена на кандидата

Брой точки получени от кандидата – оценка по документи

1.

Вх. № 75/06. 01. 2023г.

Мерал Ахмедова Моамерова

22

2.

Вх. № 228/13. 01. 2023г.

Десислава Илиянова Петрова

21

3.

Вх. № 113/10. 01. 2023г.

Маргарита Стефанова Пройнова

20

4.

Вх. № 90/09. 01. 2023г.

Мая Димитрова Иванова

17

5.

Вх. № 39/04. 01. 2023г.

Господинка Димова Михова

17

6.

Вх. № 112/10. 01. 2023г.

Камелия Георгиева Йозова

14

Въз основа на извършена проверка за съответствие на подадените документи с обявените изисквания за кандидатстване, Комисията допуска до II етап на подбора: Интервю горепосочените кандидати.

Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю (събеседване) в Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти" при Община Летница, което ще се проведе на 23. 01. 2023 г. (понеделник) от 10:00 часа на адрес: град Летница, бул. "България" №19, етаж 2.