Приключи проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Летница“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001-0040-С07

Община Летница успешно реализира проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Летница“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001-0040-С07.

За периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2022  г. 50 броя потребители на услугата получиха подкрепа под формата на топъл обяд включващ супа, основно ястие и десерт, и съпътстващи мерки изразяващи се в:

- информирането за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;

- ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с въведените противоепидемични мерки и др.

- други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел преодоляване на последствията от продължителна социална изолация.

Целеви групи по проекта:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

С проекта община Летница постигна задоволяване на потребността от топъл обяд на нуждаещите се лица на територията на община Летница в условията на пандемията от COVID-19. Намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

Проектът беше финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU на обща стойност 66 152,90 лв.