ЗАПОВЕД № 119 ОТ 16.06.2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА „Подробен устройствен план, план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 43476.65.73, местност „Гириза “, гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч