УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЕКТ BG05М9OP001-6.002-0109 С ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.004-0120 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА"

лого

Проект BG05М9OP001-6.002-0109, удължен с Проект BG05M9OP001-6.004-0120 „Патронажна грижа + в община Летница“

процедура  № BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Финансираща програма:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, по мярка „Запази ме +“

Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа+ – Компонент 2”

Административен договор – № BG05M9OP001-6.002-0109-C01 от 14. 05. 2022 г.; Допълнително споразумение № 1 от 18. 05. 2022 г.

Обща стойност на проекта: 176 176,87 лв., 100% БФП, от които:

по Проект BG05M9OP001-6.002-0109 – 117 451,25 лв.

по Проект BG05M9OP001-6.004-0120 – 58 725,62 лв.

Срок на изпълнение: 14. 05. 2021 г. – 15. 12. 2022 г.

Проектът предвижда осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19.

В продължението на проекта се предвижда изпълнение на дейности по две направления:

1. Направление 1 „Патронажна грижа“ – услуги в домашна среда ще бъдат предоставяни на минимум 14 потребителя, които може да са възрастни лица над 54 години в невъзможност от самообслужване, лица с увреждания и лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19. На всяко лице ще бъдат предоставяни следните дейности:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
  • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

Максималната продължителност, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно.

2. Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани държавни дейности“ насочено към осъществяване на дейности по превенция на COVID-19 в центровете за социални услуги на територията на община Летница, делегирани държавни дейности, които са:

  • Дневен център за пълнолетни лица с увреждания град Летница;
  • Център за настаняване от семеен тип за стари хора село Крушуна;
  • Център за рехабилитация и интеграция село Крушуна.

Дейностите са свързани с: осигуряване на лични предпазни средства, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19, физическо разделяне/преграждане на помещения, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др., с цел адаптиране и приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

С цел осигуряване на продължаваща заетост по проект BG05M9OP001-6.002-0109 "Патронажна грижа + в община Летница", удължен с проект BG05M9OP001-6.002-0120 "Патронажна грижа + в община Летница" за период от 6 месеца ще бъдат назначени:

1. По Направление 1 - 3 домашни помощници, 1 медицинска сестра и 1 психолог;

2. По Направление 2 - 7 служители, заемащи длъжност „Санитар“.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 14 лица, които ще получават патронажна грижа;

- 55 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;

- 28 заети лица (заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности).

В изпълнение на дейностите по Проект BG05M9OP001-6.002-0120 „Патронажна грижа + в община Летница" Направление 1, Община Летница стартира процедура по прием на заявления на кандидат-потребители. Потребителите трябва да отговарят на следните изисквания: да са възрастни лица над 54 години в невъзможност от самообслужване, лица с увреждания и лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19.

Заявления за кандидатстване /по образец/ се подават в сградата на Община Летница на адрес: град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая № 213 в периода от 06. 06. 2022 г. до 13. 06. 2022 г. След посочения период ще се приемат заявления от кандидат-потребители, които ще бъдат включени в списък с чакащи.

Допълнителна информация може да получите всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа на телефон 06941/21-63.