1495-1 З А Я В Л Е Н И Е За Допускане на изменение на Общ устройствен план на Община Летница /ОУПО