2001 З А Я В Л Е Н И Е За допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове по чл.135, ал.3 и чл.136 от ЗУТ