ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ бивш АГ кабинет с площ 57 кв.м., /лаборатория/.