ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет V, част от чакалня и сервизно помещение с обща полезна площ 65 кв.м. в поликлиниката.