ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 31. 08. 2021Г. НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЛЕТНИЦА И ЛОВЕЧ

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА И ОБЩИНА ЛОВЕЧ,

канят жителите на община Летница - град Летница и селата Горско Сливово, Крушуна, Кърпачево и жителите на селата на община Ловеч (с изключение на град Ловеч - град с население над 30 000 жители, в строителните му граници) – Абланица, Александрово, Баховица, Брестово, Българене, Владиня, Горан, Горно Павликене, Гостиня, Деветаки, Дойренци, Дренов, Дъбрава, Изворче, Йоглав, Казачево, Къкрина, Лешница, Лисец, Малиново, Прелом, Пресяка, Радювене, Скобелево, Славяни, Слатина, Смочан, Соколово, Стефаново, Сливек, Тепава, Умаревци, Хлевене, Чавдарци,

да участват в Учредителното събрание за учредяването на „Местна инициативна група  ЛЕТНИЦА - ЛОВЕЧ“.

Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство между Община Летница, Община Ловеч (с изключение на град Ловеч - град с население над 30 000 жители, в  строителните му граници) и местни представители на стопанския и нестопанския сектор, действащи на обособената територия.

Според законовите изисквания следва всеки желаещ да участва в учредяването на СНЦ „МИГ ЛЕТНИЦА – ЛОВЕЧ“ да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза като учредител. 

За целта е необходимо в деня на учредителното събрание да се представят следните документи:

1. За физически лица:

 • копие от лична карта;
 • удостоверение за постоянен адрес, издадено от съответната община;
 • нотариално заверено пълномощно при необходимост.
 • за физическите лица Земеделски производители, Занаятчии, Културни дейци (музиканти, артисти, певци, и други) – съответното удостоверение.

2. За юридически лица /Еднолични търговци, Търговски дружества или СНЦ, Читалища, Фондации/:

 • копие от лична карта;
 • актуално състояние от Търговски регистър;
 • легитимно решение на компетентния орган на организацията за участие в учредителното събрание с определен представител;
 • Ако представителят е упълномощено лице, легитимира се с нотариално заверено пълномощно от представляващия организацията. Упълномощеното лице трябва да е вписано в решението по предходната точка.

3. За представители на Община Ловеч и Община Летница:

 • копие от лична карта;
 • решение на общинския съвет на съответната община за участие в учредителното събрание.

 

ДНЕВЕН РЕД

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЕТНИЦА – ЛОВЕЧ

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

 

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група ЛЕТНИЦА-ЛОВЕЧ“;
 2. Приемане на Устав на Сдружението;
 3. Приемане на правила и ред за извършване на обществено полезна дейност;
 4. Избиране на Управителен съвет – членове, председател и заместник – председател;
 5. Определяне на размера на членския внос и срокове за внасяне;
 6. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна  група  ЛЕТНИЦА - ЛОВЕЧ“ да подготви и подаде всички необходими документи за регистрация на Сдружението пред съответните инстанции;
 7. Подписване на Устав и Учредителен протокол;
 8. Закриване на учредителното събрание.

 

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 31. 08. 2021 г. от 14:00 ч. в зала „Форум“ в сградата на Община Летница.

 

интернет страница на СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЕТНИЦА – ЛОВЕЧ