ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА" В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПРЕЗ 2021Г.

ОБЯВА

Община Летница обявява конкурс за избор на Младши експерт „Административно обслужване”, във връзка със стартирането на програма „Старт на кариерата“.

Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са младежи до 29 ненавършени години към 21. 05. 2021г.;
  • Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;
  • Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;
  • Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

В срок до 19. 05. 2021г., кандидатите за заемане на длъжността Младши експерт „Административно обслужване” в Община Летница, следва да представят в Дирекция „Бюро по труда” град Ловеч, ул. "Академик Иширков" №10, стая 21 следните документи:

1.           Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” град Ловеч);

2.           Автобиография (Европас формат) – представя се при явяване на интервю с работодателя;

3.           Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище – само в случаите, когато не е може да се направи проверка в електронен регистър). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от Националния център за информация и документация към МОН или от съответния орган, компетентен за даване или признаване на правоспособност за упражняване на съответната професия, когато се касае за регулирана професия.

С предимство са кандидати, които притежават образование в областта на публичната администрация и икономика. Владеенето на чужд език е предимство.

Дирекция „Бюро по труда“ град Ловеч извършва първоначален преглед на документите за съответствие на кандидатите с изискванията за заемане на обявеното свободно работно място и насочва подходящите кандидати, с които ще бъде проведено интервю в сградата на Общинска администрация Летница, намираща се на адрес: област Ловеч, община Летница, град Летница, бул. „България” №19, етаж 2, стая 202. Датата и часът на провеждане на интервю с всеки един от насочените кандидати ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Повече информация относно процедурата, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на  сайта на Агенция по заетостта на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/.

Необходимите документи за кандидатстване може да изтеглите и от тук: